Notulen ALV - mei 2017

Notulen

Notulen ALV – mei 2017

Notulen ledenvergadering

Datum                  : 09-05-2017
Locatie                 : Houbereij, Panningen

Aanwezig            : GRATCH International, Coppers & Partners, Tuin en Terras Heldense Steenhandel, Schoonheidssalon Marie Jeanne, Logic Holding, Pierke, Business Centrum 168-Saturday Investment, Lenssen Accountants, Janssen Bouwen Ontwikkelen, Maison Makelaars, Hoera Kindercentra, 2Clean, PanSign, Rabobank, Van der Woning Advocatuur en Mediation, Van Duren Groenservice, Elbo Enginering, Allerhande, Houbereij.

Afgemeldt          : Beumers Interieur, Tinus, Vissers Olie, Jumbo, Fysio Helden, Leenders en Ghielen, Leon Engels.

 

 

  1.    Opening vervangend voorzitter:

Ruud Coppers opent de vergadering om 21.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij bedankt Rudi
Peeters voor de interessante presentatie en rondleiding bij Prisma, Hoera, Vorkmeer en Cultuurpad, die
zojuist heeft plaatsgevonden.

 

  1.  Mededelingen / notulen vorige vergaderingen:

Over de notulen van 2016 zijn geen op- of aanmerkingen. Deze wordt goedgekeurd.

 

  1.  Nieuwe leden:

2Cean, Van Duren Groenvoorziening, Maison Makelaars, PanSign, Elbo Engineering, Van der Woning
Advocatuur en Mediation. Allen zijn aanwezig en stellen zich voor.
In totaal bestaat de vereniging nu uit 56 leden.

 

  1.    Herkiezen bestuur:

Er hoeft niemand herkozen te worden dit jaar.

 

  1.  Financieel verslag en kascontrole:

Financieel verslag door penningmeester Ruud Coppers.

De contributie is dit jaar verlaagd van € 170 naar € 140. Er zijn daardoor minder contributie inkomsten.
De kosten voor het ledenuitstapje in 2016 zijn hoger uitgevallen.
Er heeft een correctie plaatsgevonden op een bedrag voor feestverlichting. Dit was nog een
verrekening met het CMP.
In het eerste jaar dat de nieuwe kerstverlichting hing, kregen we de kosten voor het ophangen en
afhalen voorgoed. Nu doen, net als alle voorgaande jaren, de veteranen dit weer.
Kantoorkosten zijn iets hoger. Dit komt doordat de hosting en postbus iets duurder zijn geworden.
Lagere financiële kosten. Bankkosten minus de te ontvangen rente.

Kascontrole:
Germie Houwen en Rudi Peeters hebben de kascontrole uitgevoerd.
Beiden geven aan dat er geen op- of aanmerkingen zijn op de kascontrole.
Volgend jaar zal Rudi Peeters de tweede keer de kascontrole doen samen met Theo Janssen (stelt zich voor de komende 2 jaar beschikbaar).

Het financieel verslag wordt goedgekeurd.

 

  1.  Commissies:

* PR / reclame:

Ondernemers Zuid plaatst nog steeds advertenties in boekjes bij verenigingen die daarom komen
vragen. De maximale vergoeding is € 50. De vraagt komt of deze bedragen niet uit de hand kunnen
lopen. Echter is het totale sponsorbedrag de afgelopen jaren afgenomen. Bovendien steunen we graag
de mensen die de moeite nemen om te komen en zich voor hun vereniging inzetten.

* Ledenwerving:

Wij doen ons best alle nieuwe ondernemers op het industriegebied in Panningen te benaderen. Maar
de leden mogen ons ook altijd attenderen op de aanwezigheid van nieuwe bedrijven.

* Website/Nieuwsbrief:

Er worden geregeld nieuwe items op de website geplaatst. Ook worden de nieuwsbrieven altijd goed
gelezen door de leden. Wellicht komt er een nieuwe website. Verdere informatie volgt hierover
later wanneer een en ander over de verenigingsnaam bekend is.

* Feestverlichting:

Wordt ieder jaar netjes op tijd opgehangen en afgehaald door de veteranen. Hangt er netjes bij en
brand goed. Robin van Duren vraagt wat wij met de feestverlichting te maken hebben. Er wordt
uitgelegd dat er verschil is tussen de verlichting in het centrum van Panningen en het industriegebied.
Maarten Pijnenburg geeft aan dat hij wel een verlichting voor zijn pand zou willen. Misschien nog
een optie om een keer een media-item te maken dat de feestverlichting van OZ weer hangt?

* Mega Ster Actie:

Deze gaat ook dit jaar weer door. De vraag komt wat deze actie met Ondernemers Zuid te maken
heeft. Er zijn leden binnen O.Z. die meedoen aan deze actie. Bovendien moet je aangesloten zijn bij
O.Z., WCP, Dörper Ondernemers of op de weekmarkt staan, om aan deze actie mee te mogen doen.

* Ledenuitstapje:

Ook dit jaar is het ledenuitstapje weer op de 2e maandag van september. Dit jaar op maandag
9 september. Het programma is nog niet bekend. Wel weten we al dat het in de omgeving zal zijn en
dat het een gezellige dag zal worden met een informatief en actief gedeelte, ontspanning en lekker
eten.

* Collectiviteiten:

Voor de nieuwe leden worden de collectiviteiten nog eens benoemd. Maar uiteraard zijn deze ook op
onze intranet (het afgeschermde gedeelte waarvoor je moet inloggen) terug te vinden met de concreet
gemaakte afspraken.

* KVO:

Dit gaat al enige jaren niet meer volgens de officiële keuring. Dit kost veel geld en papieren
rompslomp. Wel komt gemeente, politie, brandweer, O.Z., IKPM en Beringe 1 maal per jaar samen
om de aandachtspunten op en rondom het industrieterrein door te spreken. Ook vindt er dan een
schouw plaats. Meldingen kunnen ook nog altijd gedaan worden via de “KVO-button” op onze homepage.

* Nieuwe naam/logo:

Naar aanleiding van de vraag in de ALV 2016 of Ondernemers Zuid nog wel een goede naam is voor
onze vereniging, heeft het bestuur onderzoek gedaan.

Er is meerdere malen gebrainstormd met Zaal21 over de juiste naam voor onze vereniging. Er is een
naam voorgesteld en een drietal bijpassende logo’s. Zaal21 zou deze komen presenteren, maar hierover
is een miscommunicatie geweest. Het bestuur draagt de naam en de logo’s voor. Er wordt door de leden
verschillend gereageerd. Het blijkt dat er veel vragen zijn over zowel de naam als het logo. Het is jammer
dat Zaal21 dit niet kan toelichten.

Ook is er de mededeling dat bij een naamsverandering 2/3e van de leden aanwezig moet zijn en bij
een 2e ronde de helft van de leden.

Er wordt besloten dat er beter geen enquête kan komen, omdat we dan teveel verschillende meningen
gaan krijgen. Wellicht is het een idee om een commissie op te stellen om dit goed op te pakken.

Het bestuur zal bekijken of er een commissie hiervoor geformeerd moet worden en zal ermee aan de
slag gaan. Met het ledenuitstapje in september komt het bestuur op de nieuwe naam en/of het nieuwe
logo terug.

 

  1.  Rondvraag:

– Robin van Duren vraagt of er een buurt what’s app is. Deze is er niet.

– Theo Janssen vraagt waar alle andere leden zijn. Er zijn nu 20 bedrijven dat is ruim 1/3e van de leden.

– Er is interesse om gezamenlijk naar de Hiltho in oktober te gaan. Dit gaat het bestuur inventariseren.

– Ieder jaar kijkt het bestuur wat het thema is voor de Ondernemers Prijs Peel en Maas van dat jaar. Het
bestuur overlegt of er een aantal leden benaderd kunnen worden met de vraag of zij mee willen doen,
en worden dan door OndernemersZuid aangedragen. De uiteindelijke nominaties wie er mee mogen
dingen naar de prijs worden pas eind juni bekend gemaakt.

 

  • Sluiting 22.00 uur

Hierbij wordt het bestuur décharge verleend voor het gevoerde beleid over het afgelopen jaar.