Notulen ALV - maart 2023

Notulen

Notulen ALV – maart 2023

Notulen Algemene ledenvergadering

Datum              : 13 maart 2023

Locatie             : Camping Beringerzand

 

Aanwezig         : Gratch International, Coppers & Partners, Schoonheidssalon Marie Jeanne, Tuin en Terras Heldense Steenhandel, Litjens Metaalbewerking, Regio Service Compleet in Technische Installatie, A3 Accountants, Aelmans Makelaardij, JTI, Lenssen Accountants, Migo Styling, PanSign, Maison Makelaars, Smits van den Broek, Litjens Trading, Satin Vastgoed, Hoera Kindercentra, Van Duren Groenservice, Prowood Nederland, E-Chopper Verhuur Panningen, Sonderkamp & Wijnands, Crispy Concepts, Houbereij, Digitotaal Leenders.it, Duodent, D-line, NLW, Camping Beringerzand.

 1. Opening voorzitter
  Ruud opent de vergadering om 20.55 uur en heet iedereen van harte welkom.
 2. Mededelingen / notulen vorige vergaderingen
  Over de notulen van 2022 zijn geen op- of aanmerkingen. Deze wordt goedgekeurd. Nicole wordt bedankt voor het uitwerken van de notulen.
 3. Nieuwe leden
  Vanaf afgelopen ALV (maart 2022) zijn er 5 nieuwe leden bijgekomen. Dit zijn:
 • Camping Beringerzand
 • Prowood Nederland
 • E-Chopper verhuur Panningen
 • Future Living Walls
 • NLW (nieuw contactpersoon)
 1. Herkiezen bestuur
  Ruud Coppers, herkiesbaar
  Ingrid Wijnands, nieuw bestuurslid
  Mark van der Linden, penningmeester
  Alle drie personen zijn her- en verkozen om tot het bestuur van Ondernemers Zuid te treden.
 2. Financieel verslag en kascontrole

5.1 Kascontrole
In 2022 is er kascontrole geweest door Ed Nijssen en Wendy Neessen en er zijn geen posten gevonden die toegelicht hoeven te worden. Ed en Wendy worden bedankt voor het uitvoeren van de controle. De financiële stukken zijn door Lenssen Accountants goedgekeurd. De kascontrole over het jaar 2023 worden uitgevoerd door Robin van Duren en Wendy Neessen.

5.2 Financieel verslag
Het financieel verslag is opgesteld door penningmeester Mark van der Linden (in samenwerking met Ruud Coppers). Dit wordt rondgedeeld, doorgesproken en akkoord bevonden na toelichting van Mark.

Toelichting: De omzet van Ondernemers Zuid was hoger omdat er meer nieuwe leden zijn. De bestuurskosten waren hoger omdat het jaarlijks eindejaar bestuursetentje in 2022  (nadat het in 2020 en in 2021 door Covid niet was door gegaan) een keer extra was in begin 2022.
De kosten voor het jubileumfeest waren minder hoog dan begroot.
Voor het ledenuitstapje waren de kosten hoger dan begroot.
Al met al is het verlies kleiner dan gedacht, maar er is genoeg in kas waardoor er geen maatregelen hierdoor genomen moeten worden.

Er wordt gevraagd wat de overige inkomsten waren? Er wordt toegelicht dat er 3.500 euro is ontvangen vanuit Retail Management Peel en Maas voor verduurzaming. Ondernemers Zuid heeft aangegeven dat geld te hebben gebruikt (in 2021 en dat mocht met enige terugwerkende kracht) om de oude kerstverlichting te vervangen voor nieuwe led-kerstverlichting.

Volgend jaar ziet het financieel verslag er iets anders uit, niet meer het rapport van de accountant omdat dit niet mogelijk is met een penningmeester die werkzaam is bij de betreffende accountant. Hierdoor zal de penningmeester zelf een verslag maken.

5.3 Begroting
De nieuwe begroting voor 2023 is opgesteld op basis van de begroting 2022, waarin de post voor het ledenuitstapje wat hoger is aangehouden en de post voor het jubileumfeest is komen te vervallen.

Het bestuur wordt décharge verleend voor het gevoerde beleid over het afgelopen jaar.

 1. Commissies:

* Ledenwerving
We hebben 68 leden, nieuwe leden zijn altijd welkom. De nieuwe leden zijn al benoemd, helaas zijn er ook een aantal afmeldingen: JL Verhuur, Rebody, Apendi, Café Pierke, SportHelden.

* Reclame/website/nieuwbrief
Als er nieuws is, wordt er voortaan een nieuwsnotificatie per e-mail naar de leden gestuurd.

* Kerstverlichting
Ieder jaar wordt deze opgehangen door de veteranen van SV Panningen. Zij krijgen hier een vergoeding voor.

* Ledenuitstapje
Terugblik 2022: Dit jaar was het ledenuitstapje bij Home of Hero’s in Buggenum. Na een rondleiding zijn we in 2 groepen of naar de Bierbrouwerij Lindenboom in Neer gegaan of een route gaan rijden op een e-chopper. Goochelaar Brandon heeft iedereen doen verbazen met zijn goocheltrucs en in het begin van de avond hebben we heerlijk gegeten bij de winnaar van de Ondernemersprijs 2022 E11f in Panningen.

Er wordt besproken wat te doen bij afmeldingen van leden op korte termijn (paar dagen vooraf of dag zelf) die zich hadden aangemeld voor het uitstapje. Als voorbeeld van afgelopen jaar: Restaurant E11f heeft op speciaal op een maandag geopend voor Ondernemers Zuid, volgens aanmeldingen 1 week van te voren zouden er 45 personen komen. We zaten uiteindelijk met 34 personen. Hierover wordt het volgende besloten:

 • Het uitstapje blijft kosteloos voor alle leden. Er wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht, hiervoor is voorheen een verhoging in de contributie doorgevoerd.
 • In de uitnodiging waarin de leden zich kunnen aanmelden wordt duidelijk aangegeven dat wanneer je je aanmeldt, je ook wordt geacht te komen. Bij afmelding binnen een week voor het uitstapje wordt er 25 euro per persoon in rekening gebracht voor gemaakte kosten.

Het uitstapje dit jaar is op maandag 11 september 2023.

* Sireneborrel
We hebben een eerste ‘vrijmibo’- sireneborrel gehad in 2019 bij Tinus. Deze was succesvol. In 2020 & 2021 is deze niet door gegaan. In 2022 hebben we de draad weer opgepakt met een Sireneborrel bij Café Pierke. Helaas zonder succes deze keer.

Er wordt voorgesteld om een kleine poll uit te voeren of er behoefte bij de leden is voor:
– een sireneborrel op een andere avond?
– een ontbijtsessie bij een van de leden, tussen 7-9 uur?
– een extra bedrijfsbezoek bij een van de leden?

Peter Hermans van Regio Service biedt spontaan aan om een eerste ontbijtsessie te plannen bij Regio Service op de J.F. Kennedylaan.

* Collectiviteiten
Er zijn geen nieuwe collectiviteiten bij gekomen. Er wordt aangegeven om te bekijken of Ondernemers Zuid met haar leden kan aansluiten bij een ander, bestaand energie-collectief.

– Theo Janssen krijgt een partij op bezoek en zal vragen of Ondernemers Zuid hier in past.
– Rob Houben en Wiet Leenders zullen bij zijn partij vragen of de Ondernemers Zuid leden ook kunnen meeliften op het collectief.

Zo ontvangen we misschien 3 energie-voorstellen waarbij we kunnen kijken welke het gunstigste is, die we aan onze leden kunnen voorleggen.

 1. Contributie
  De contributie blijft onveranderd.
 2. Rondvraag
  Maarten Pijnenborgh geeft aan informatie aan te leveren voor het Broodfonds Peel en Maas wat mogelijk interessant is voor de leden. Dit zal op de website geplaatst worden en de leden ontvangen een notificatie wanneer deze info op de site staat.
 3. Sluiting 21.45 uur

Voordat het bestuur décharge wordt verleend voor het gevoerde beleid over het afgelopen jaar, ontvangen Wendy Neessen en Ed Nijssen nog een attentie voor de kascontrole en Onno en Marc Ludin van Camping Beringerzand worden bedankt voor de gastvrijheid en ontvangen beiden ook een attentie.